Užív. meno

HesloZabudnuté heslo?

Nezaregistrovaný?
Registrujte sa! 
Šport » FK Haniska - pridaj sa!

FK Haniska stále hľadá:
- Usporiadateľov
- Hlásateľa/Hlásateľku
- Kameramana
- Vedúcich žiackych mužstiev
- Funkcionárov ochotných starať sa o futbal v Haniske
- Hráčov v kategóriách žiaci (nar. po 1.1.2003) a prípravka (nar. po 1.1.2007)

Záujemcovia nech sa dostavia v piatok 22.9.2017 o 18.00 hod. do šatne na futbalovom ihrisku alebo nech sa prihlásia kedykoľvek počas tréningu alebo počas zápasu u Vladimíra Havrilu (vedúceho mužstva mužov) alebo Miloša Barcala (starostu obce).
Pridaj sa k partii nadšencov a venuj nášmu klubu kúsok svojho času!

Oznamy » Oznámenie o začatí konania (výrub)

V súlade s § 82 ods. 7 zákona číslo 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:
Žiadateľ: Patrik Farkaš, Haniska 67, 044 57 Haniska
Predmet žiadosti: Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK. Jedná sa o výrub dreviny 1 ks orech, rastúci na parcele KN-C č. 559 v k. ú. Haniska. Výrub dreviny je požadovaný z dôvodu zlého zdravotného stavu.
Žiadosť doručená dňa: 11.9. 2017
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia (18.9.2017) potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (kancelaria@haniska-ke.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Haniska » Výberové konanie -Vychovávateľ - voľné miesto

Požiadavky:
Informácie o pracovnom mieste
Miesto výkonu práce Haniska
Termín nástupu: 18.9.2017
Predpokladaný termín ukončenia výberového konania : 13.9.2017
Rozsah úväzku: 100%
Počet študentov školy: 233
Požiadavky na uchádzača:
Kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky:
Morálna bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť.
Požadované doklady:
žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis, doklad o ukončenom vzdelaní, súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania.
Ďalšie predpoklady:
a) ovládanie štátneho jazyka,
b) spôsobilosť na právne úkony,
c) vek nad 18 rokov,
d) zdravotná spôsobilosť,
e) bezúhonnosť
Dátum podania žiadosti spolu s požadovanými dokladmi:Do 13. septembra 2017. Rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke. Na žiadosti podané po stanovenom termíne sa neprihliada.
Žiadosti zasielať na adresu:Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska, s označením čísla výberového konania na obálke a v žiadosti. Riaditeľstvo ZŠ bude kontaktovať iba vybraných uchádzačov.
Číslo výberového konania: VK 1/2017 – VYCH
Kontaktné informácie: Základná škola Haniska 290, 044 57 Haniska, http://haniskaskola.edupage.org/
Kontaktná osoba: Mgr. Helena Borufková
kontakt: 055/6930159 alebo 0908607995

Oznamy » Odvolanie nebezpečenstva vzniku požiaru

OR HaZZ v Košiciach odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch, v územnom obvode okresov Košice I. až IV. a Košice - okolie dňom 5.9.2017 od 14.00 hod.

Šport » Pozvánka na futbal

FK Haniska pozýva všetkých priaznivcov futbalu na domáci zápas 6. kola - V. ligy Košicko-Gemerská medzi

FK Haniska a FK Košická Nová Ves

ktorý sa odohrá v nedeľu 10. septembra 2017 o 15.30 hod.

SMS-info
Zasielanie správ službou SMS-info

RZO Hornád

Okolie Košíc

Okolité obce

Viac z obce
Rímskokatolická farnosť
Základná škola
Old Boys
FK HANISKA
Haniska Flyers

Dni obce Haniska

 
- Stránka vygenerovaná za 0.06 sekúnd -